OMRON רשום במדד Dow Jones Sustainability World Index

תאגיד OMRON נרשם זו השנה החמישית ברציפות במדד Dow Jones Sustainability World Index המוכר בעולם (DJSI World), מדד מחירי המניות של SRI (השקעה אחראית חברתית).

DJSI הוא מדד מחירי מניות שנערך על ידי מדדי S&P Dow Jones.הוא משמש להערכת הקיימות של החברות הגדולות בעולם מנקודות מבט כלכליות, סביבתיות וחברתיות.

מתוך 3,455 החברות הבולטות בעולם שהוערכו ב-2021, 322 חברות נבחרו למדד DJSI World.OMRON נרשמה גם במדד Dow Jones Sustainability Asia Pacific (DJSI Asia Pacific) זו השנה ה-12 ברציפות.

member of dow jones fcard logo

הפעם, OMRON דורג ברמה גבוהה בכל התחומים עבור קריטריונים סביבתיים, כלכליים וחברתיים.במימד הסביבתי, OMRON מקדמת את מאמציה לנתח את הסיכונים וההזדמנויות שיכולות להיות לשינויי אקלים על עסקיה ולחשוף מידע רלוונטי בהתאם להנחיות ה-Task Force on Climate Related Disclosure Financial Disclosure (TCFD) שבו היא תמכה מאז פברואר. 2019, ובמקביל קבוצות שונות של הנתונים הסביבתיים שלה מובטחים על ידי צדדים שלישיים בלתי תלויים.גם בממדים הכלכליים והחברתיים, OMRON מתקדמת בחשיפת יוזמותיה להגברת השקיפות שלה.

בהמשך, תוך המשך התחשבות בגורמים כלכליים, סביבתיים וחברתיים בכל פעילותה, OMRON תשאף לקשר את ההזדמנויות העסקיות שלה הן להשגת חברה בת קיימא והן לשיפור ערכי תאגיד בר קיימא.


זמן פרסום: 08-08-2021